MedezeggenschapsraadDe vergaderdata van de MR voor het komende onderwijsjaar zijn als volgt vastgesteld:
wo 11-10-2017 19:30     MR vergadering 2017-2
wo 22-11-2017 19:30     MR vergadering 2017-3
wo 10-01-2018 19:30     MR vergadering 2017-4
di 13-02-2018 19:30       MR vergadering 2017-5
di 27-03-2018 19:30       MR vergadering 2017-6
wo 16-05-2018 19:30     MR vergadering 2017-7
di 26-06-2018 19:30       MR vergadering 2017-8

De agenda van de MR vergaderingen

De MR leden

De ouder als partner van de school
Opvoeden doe je niet alleen en...
Opleiden doe je niet alleen!

Daarom is het zo mooi dat in de MR zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. Samen proberen wij te zorgen voor een veilige en goede leeromgeving voor onze kinderen. Wat doet de MR nu precies? Lees hieronder meer…

Taak MR?

De MR wordt gevormd door ouders en personeelsleden en wordt betrokken bij het beleid van de school. Het doel is samen te zorgen voor een optimale omgeving waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en goed onderwijs krijgen. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. De directeur moet de MR informeren over bijvoorbeeld de verdeling van geld, vakanties en vrije dagen, lesmethodes en kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Op een aantal terreinen heeft de MR een adviestaak, maar soms ook instemmingstaak. Met name waar het gaat om zaken die direct gevolgen kunnen hebben voor de kinderen, is instemming nodig van de oudergeleding van de MR. Bijvoorbeeld over de schooltijden of de tussenschoolse opvang. In het kort: de essentie van de MR is meedenken over het beleid, het volgen van de uitvoering daarvan en het eventueel prikkelen tot ontwikkeling of aanpassing van het beleid.

Taakverdeling

Voorzitter Ivar Fennema
Oudergeleding   Laura Buil
Teamlid (secretaris) Hanneke Muller
Vice-voorzitter  (aanspreekpunt richting school) Barbara van Kampen

Meedenken?

U kunt ons als ouder of teamlid helpen bij het uitvoeren van onze taak. Wij vragen u daarom uw ideeën, vragen of opmerkingen kenbaar te maken. Dit kan door ons aan te spreken op school, of een email te sturen naar: mr.franciscusb@jl.nu